Polityka prywatności

Korzystając z serwisu Finacer.pl przekazujecie nam Państwo część swoich danych osobowych. Poszanowanie Państwa prawa do prywatności jest dla nasz szczególnie ważne. Niniejsza Polityka Prywatności została przygotowana w celu przedstawienia jakie dane są gromadzone i w jakim celu są wykorzystywane.

Definicje

Ilekroć w tekście niniejszej Polityki Prywatności jest mowa o:

  • Serwisie - rozumie się przez to serwis Financer dostępny pod adresem www.kalkulatorfinancer.pl, jego treść oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu.
  • Użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i jego zasobów.
  • Administratorze serwisu - rozumie się przez to Concierge Finance Spółkę z.o.o z siedzibą w Gdyni, ul. Inżynierska 78A, 81-512 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000710869, numerem NIP: 586-23-26-251, REGON: 369045880 o kapitale zakładowym 55 000 PLN lub inny podmiot któremu Spółka powierzy administrowanie Serwisem.
  • Protokole SSL – rozumie się przez to przyjęty standard używany do bezpiecznego przesyłania danych, w którym transmisja jest kodowana.
  • Logowaniu - rozumie się przez to proces autoryzacji i uwierzytelnienia Użytkownika
  • Rejestracji - rozumie się przez to proces polegający na dobrowolnym podaniu wymaganych danych w celu korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu.

Gromadzone dane

W celu oferowania Państwu najwyższej jakości usług serwis KalkulatorFinancer.pl gromadzi różnorodne informacje. Można je podzielić na dwie kategorie:

  • Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika podczas dokonywania Rejestracji w Serwisie - są to przede wszystkim Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Są to dane niezbędne do pełnego korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
  • Informacje pozyskiwane automatyczne w trakcie korzystania z Serwisu – są to dane uzyskiwane w celach technicznych, pliki cookies (dane eksploatacyjne), logi systemowe oraz inne dane uzyskiwane do celów statystycznych. Informacje te gromadzone są w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkowania, a więc zapewniający pełną anonimowość. Wykorzystywane są głównie w celu podniesienia jakości świadczonych przez Serwis usług.

Bezpieczeństwo danych

Dla zapewnia najwyższego bezpieczeństwa gromadzenie danych w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz procesu logowania do Serwisu realizowane jest za pomocą Protokołu SSL. Powierzone przez Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego tj. ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.), co gwarantuje zachowanie wymaganych środków bezpieczeństwa.

Możliwość zmiany i usunięcia danych

Administrator serwisu zapewniając realizację Państwa uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.) umożliwia Państwu wgląd do treści swoich danych oraz prawo do ich zmiany lub usunięcia.

Postanowienia końcowe

W przypadku dokonania zmiany obowiązującej Polityki Prywatności zostaną one wprowadzone w jej treści prezentowanej powyżej.